KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Üyelik ve Webistesi Kullanım Koşulları
1. TARAFLAR ve KONU

İşbu Üyelik ve Websitesi Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”); https://www.colin.com.tr/ (“Platform”) ile Websitesini ziyaret eden olan gerçek kişi arasında (“Kullanıcı”), sunulan Hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin şartların, koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

Kullanıcı, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, Platforma ait dijital her türlü ortamı ziyaret ettiği sürece tüm hükümleriyle bağlı olduğunu kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin, işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan ve detayları Websitesi ve/veya söz konusu olması durumunda Aplikasyonda belirtilen işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Platform” tarafından Websitesi, Aplikasyon ve/veya sair Mecralar üzerinde ortaya konulan içerik sağlama hizmetleri ve sair ilgili diğer tüm uygulamalar

Mecra(lar): Hizmetlerin sunulacağı Websitesi, Aplikasyon ve benzeri her türlü dijital, sanal ortam

Kullanıcı(lar): Tüm Mecralarda yer alan Hizmet sayfasını ziyaret eden ve henüz üyelik işlemlerini tamamlamamış ziyaretçiler

Üye(ler): Mecralara dijital ortamda erişen ve Hizmetlerden faydalanmak amacıyla bir bedel ödeyerek ya da ödemeksizin üye olan ve üyeliği Platform tarafından onaylanan 18 yaşından büyük gerçek kişiler, tüzel kişiler ile her türlü serbest meslek sahipleri

Websitesi: https://www.colin.com.tr/ alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Platform’un işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu Websitesi ya da dijital ortam

Aplikasyon: Üyelerin Hizmetlerden faydalanabilmesi için, kullandığı cep telefonu yazılımına uygun dijital kaynaktan cep telefonuna indirmesi gereken yazılım

İlanlar: Ürünlere dair yayınlanan her türlü yazılı ve görsel içerikler

Videolar ve Haberler: Platform’un kendi ürettiği ya da dış kaynaktan aktarmak suretiyle yayımladığı her türlü yazılı, işitsel ve görsel içerik

Üye Sayfası: Üye’nin Websitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan, kampanyalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel web sayfası

 

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 Üye statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen tüzel kişinin ve 18 yaşından büyük gerçek kişi Kullanıcı’nın; Websitesinde bulunan Platform Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Platform tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve kullanıcıya bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme ve Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle, üyeliğin gerçekleşememesinden, söz konusu olabilecek her türlü Hizmetlerin teslim edilememesinden veya yanlış kişilere tesliminden, başkasının haklarına herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden ve sair her türlü durumdan doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı ve Üye sorumludur.

3.2 Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyeliği onaylanan kişi üzerinde doğmakta olup, Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyeliğe veya yüklenen içeriklere dair hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Platform’dan talepte bulunması halinde Platform; kimlik tespiti ve bireysel görüşmeler yapabilecek, karara varmak adına gerekli her türlü araştırmaları gerçekleştirebilecek ve nihai karara vararak yalnız bir gerçek kişinin ilgili üyelik hesap hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edilecek ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır. Böyle bir durumda Platform’un hukuka aykırı olarak oluşturulan üyelikten ve/veya yüklenen içerikten dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacak, gerçek hak sahibine karşı tek sorumlu hesabı açan ya da içeriği yükleyen kişi olacaktır.

3.3 Kullanıcı, Websitesi ya da Aplikasyon üzerinden üyelik sürecini başlatmak istemesi halinde Websitesindekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerlerin yerine getirilmemesi ile ilgili olarak Platform’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, Mecralar üzerinden kendisi tarafından iletilecek bilgi, içerik ve görüntülerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, küfür, iftira atma, tehdit, taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu içeriklerin internet ve tüm mecralar üzerinde yayınlanması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Aksine yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki - cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

3.5 Üye ayrıca başkasına ya da kendisine ait sağlayacağı yazılı her türlü içeriğe ve temin edeceği her türlü görsel içeriğe ait tüm mali hakları (işleme, yayma, çoğaltma ve umuma arz), coğrafi alan, zaman ve mecra sınırlaması olmaksızın Platform’a devretmiş olacağını ve bu devre yönelik her türlü işlemi de bilabedel derhal yerine getireceğini gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6 Üye’nin üyelik hesabı üzerinde paylaşmış olduğu her türlü kişisel bilginin, gerekli izinlerin alınmış olması şartına bağlı olarak işleme hakkı Platform’a ait olacaktır. Ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan üyelik bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara, ihtilafa dahil taraflara da iletilebilecektir.

3.7 Üyenin, Üyelik Sayfasına erişmek ve Mecralar üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, kendisi tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Platform, Mecralarda yer alan her türlü içeriğin bizatihi tek sahibi olmakta olup, bu içeriklerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve içeriğin bütününün veya bir bölümünün elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve bu içeriklere link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir;

 

 • • Websitesi”nin Üye veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • • Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yöntemi amacıyla kullanılması;
 • • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
 • • Websitesinin ya da Aplikasyonun her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
 • • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Websitesine ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
 • • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
 • • Yorum, cevaplama ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi’ndeki yarışma detaylarını, Üye yorumlarını Websitesi dışında yayınlamak gibi);
 • • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
 • • Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • • Kullanıcılar veya Üyeler hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
 • • Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Websitesine erişim sağlanmaya çalışılması;
 • • Platform’un önceden yazılı iznini alınmaksızın, Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesinin ve üzerindeki tüm içeriğin izinsiz kullanılması hukuka aykırı olup; Platform’un derhal Üyeliği askıya alma, iptal etme ve herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

3.9 Platform, Üye tarafından beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Websitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir, saklayabilir ve almış olduğu izne uygun olarak paylaşılabilir. Üye, bilgilerinin Platform tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına, izinli iletişim metnini onaylamak suretiyle rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Platform söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve sildirme hakkına sahip olacaktır.

3.10 Üye, hesabı üzerinden şifresini kullanarak Websitesi’ne giriş yapacak, Haber/İlan Sayfalarını ziyaret edebilecek, yorum yapabilecek ve sair tüm Hizmetlerden faydalanabilecektir. Platform’un tespit edeceği sair gerekli her türlü durumda, üyelik askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecektir. Platform gerekli gördüğü durumlarda haklı bir sebebe dayanarak, ilgili kişinin üye olmasını engelleyebilecek, üyeliğini askıya alabilecek, iptal edebilecek ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alabilecektir.

3.11 Üyelerin, Mecralara bağlanması ve görsel yükleme/indirmeve süreleri/kaliteleri, kendi bağlantı hızlarına göre değişebilecektir. Bu Hizmetlerden faydanlanma performansını etkileyebilecek ancak bu durumdan Platform’un hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. Üyenin her türlü cihazdan sağlayacağı bağlantıdan kaynaklı ücretler de kendisine ait olacaktır.

3.12 Platform tarafından Hizmetlerden faydalanma koşulları ve kuralları sürekli olarak Websitesinde ilan edilecek ve bu kurallar/şartlar gerekli görülen hallerde Websitesinde yayımlanarak değiştirilebilecektir. Üye, üyelik ilişkisi boyunca bu kuralları/şartları Websitesi üzerinden takip etmek ve uymak zorundadır.

3.13 Hizmetlerden faydalanma ve Yorum yapabilmek için Üyeliğin aktif olması gereklidir. Üyelik, Üyelik sayfasından ya da sitede varolan iletişim adresine gönderilecek olan “Üyelikten Ayrılma” başlıklı e-posta ile her zaman iptal edilebilecektir. Ancak iptal işlemi Platform’un onayına bağlı olarak, takip eden ilk aydan itibaren geçerli olacaktır. Bu sırada iletişim listesinden çıkılma talebi iletilmiş ise, 3 iş günü içinde durdurulacaktır.

3.14 Websitesi; hukuken bir hizmet sağlayıcı platform olup, söz konusu Ürünlere dair sadece bir iletişim mecrası olarak konumlanmıştır. Platformda yer alacak olan tüm video, haber ve yazılı-sözlü sair içerikler tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kesinlikle ticari ya da tıbbi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Ayrıca bu içeriğin doğruluğunu, güncelliğini yanlış ya da eksik olduğunu garanti etmediği gibi, sürekli içerik kontrolünden de sorumluluğu yoktur. Bu tür durumların Kullanıcı/Üye tarafından tespiti halinde kendisine bilgi verilecek, Platform’da mümkün olan en kısa sürede talebi değerlendirmeye alacaktır.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Mecralar üzerinden sunulan Hizmetleri, Platform bilgilerini ve Platform'un telif haklarına tabi çalışmalarını, diğer Üyelere ait görselleri, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Platform'dan talep edilecek her türlü tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
Platform’un; sunacağı tüm Hizmetlere dair yazılımı, ticari bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, Platform ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır ve izinsiz kullanılamaz.

 

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ve FESİH

Platform, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Mecralarda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez ancak Üye Sözleşme değişikliğinden sonra, belirlenen iptal kurallarına uyarak, fesih hakkını her zaman kullanabilir.
Platform, işbu Sözleşmede belirtilen hakları çerçevesinde veya herhangi bir sebep göstermeksizin Üyeliği iptal ederek, işbu Sözleşmeyi derhal etkili olacak şekilde her zaman feshedebilecektir.

 

6. MÜCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Platform işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından Platform’dan herhangi bir nam altında hak ya da tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, servis sağlayıcılar kaynaklı iletişim kesintileri ve erişim sorunları, teknik altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Platform’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Platform’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Platform’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

10. BİLDİRİM

Üye’lerle kayıt olurken bildirdikleri e-mail adresi/cep telefon numaraları vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Tüm iletişim bilgilerini güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı ve Üyeler; Websitesi ya da Aplikasyon üzerinden Platformu ziyaret ettiği sürece, işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Her türlü talep ve görüşleriniz için iletişim bilgilerimiz: İkitelli OSB Mutsan Sanayi Sitesi M10 Blok No:3 Başakşehir / İstanbul 
+90 212 486 20 20
info@colinhijyen.com.tr

Colin Hijyen Ürünleri A.Ş.